Algemene voorwaarden Baby box designs

Definities

 1. Baby box designs: Baby box designs, gevestigd te Hengelo, onder Kvk nr. 80106676.
 2. Klant: degene met wie Baby box designs een overeenkomst is aangegaan
 3. Partijen: Baby box designs en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Baby box designs.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Baby box designs hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend-of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Baby box designs hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Baby box designs te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Baby box designs niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters/modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Baby box designs gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van de maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitenrechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Baby box designs.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Baby box designs zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van baby box designs op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Baby box designs, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Baby box designs te betalen.

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Baby box designs gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Baby box designs roept het recht van reclame in door middel van schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Baby box designs, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of-brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  • het product niet is gebruikt
  • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
  • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, etc.)
  • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
  • de consument niet heef afgezien van zijn herroepingsrecht
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  • zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
  • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via support@babyboxdesigns.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Baby box designs, www.babyboxdesigns.com, kan worden gedownload.
 2. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Baby box designs, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 3. De kosten voor retourneren komen voor rekening van de klant.
 4. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking zal komen, zal Baby box designs deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Baby box designs heeft geretourneerd.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. Baby box designs kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen te aanzien van Baby box designs heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Baby box designs.
 3. Baby box designs is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Baby box designs te verrekenen met een vordering op Baby box designs.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Baby box designs blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Baby box designs op grond van wat voor met Baby box designs gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Baby box designs zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Baby box designs een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Baby box designs het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangeven adres.
 3. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Baby box designs het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 4. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Baby box designs kan tegenwerpen.

Levertijd

 1. De door Baby box designs opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een elektronische bevestiging heef gekregen van Baby box designs.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Baby box designs niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verzendverpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Baby box designs niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Baby box designs, bij gebreke waarvan Baby box designs niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie geldt niet in geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van de overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen

 1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  • ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
  • het product wordt teruggestuurd in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
  • het product niet is gebruikt
 1. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen en houten gepersonaliseerde baby boxen kunnen niet worden geruild.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Baby box designs tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Baby box designs geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Baby box designs geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Baby box designs daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Baby box designs uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Baby box designs in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat baby box designs gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 7. Het is mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Baby box designs.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Baby box designs ook daadwerkelijk tijdig bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Baby box designs een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Baby box designs verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Baby box designs

 1. Baby box designs is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of roekeloosheid.
 2. Indien Baby box designs aansprakelijk is voor enige schade is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Baby box designs is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Baby box designs aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van uitkering door verzekeringsmaatschappij va het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het gedeelte van het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in de catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichtingen.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Baby box designs vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Baby box designs toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Baby box designs niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Baby box designs in verzuim is.
 3. Baby box designs heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Baby box designs kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van baby box designs in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Baby box designs kan worden toegerekend in een van de wil van Baby box designs onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Baby box designs kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook-doch niet uitsluitend-gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-,internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Baby box designs 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Baby box designs er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Baby box designs is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Instemming verzoek klantenbeoordeling

De klant stemt ermee in uitnodigingen te ontvangen, van onafhankelijke partij Cusrev, om zijn/haar bestelling te beoordelen. 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Baby box designs is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Baby box designs zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit de overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van baby box designs.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Baby box designs bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Baby box designs is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 17-01-2021.

Gewijzigd op 10-05-2021.